روز شمار تاریخ زنجان

بیستم اردیبهشت

بیستم اردیبهشت


1 - رییس شهربانی زنجان – یاور شیخ الاسلامی- گزارش روند کشف حجاب در این شهر را به وزارت داخله چنین ارايه داد: «عطف به مرقومه نمره 650 راجع به این که به مامورین در جلوگیری از استعمال روسری و چارقد بانوان دستور اکید داده شده، معروضه اول که ابتدا کشف حجاب یک عده از بانوان به واسطه دشواری ترک عادت قدیمه روسری استعمال می­کردند و اخیراً به واسطه اقدام جشن های متواتره و جدیت ماموران، روسری مبدل به کلاه شده واگر نه تا مشاهده می­شود، ماموران، با دستورات اکیدی که دارند فوراً جلوگیری می نمایند.» (بيات، 1386، ص 73)