معاونت فضای مجازی

به حجاب زنان انگلیسی توجه کنید

به حجاب زنان انگلیسی توجه کنید


این فیلم حدودا صد سال پیش ضبط شده. پیش از آنکه پروژه صهیونیستی برهنه‌سازی زنان در جهان اجرا شود. سالروز پروژه صهیونیستی کشف حجاب توسط رضاخان در ایران است این مزدوری و مسئولیت رو امروز مسیح علینژاد به عهده گرفتهآدرس کوتاه :