معاونت فضای مجازی

به آنچه می گویید؛ عمل کنید...

استاد بهرام پور  زنجانی
تفسیر سوره تکاثر به زبان ترکی
به آنچه می گویید؛ عمل کنید...


دانلود


آدرس کوتاه :