معاونت فضای مجازی

اگر این قانون اجرا شود تخلفات پیش فروش ساختمان به صفر می رسد.


دانلود


آدرس کوتاه :