یادداشت ها

ائل گوجو، سئل گوجو


در خبرها آمده است که کشور کره جنوبی سه ماه است خرید نفت خود را از ایران به صفر رسانده است.
در تحریم قبلی نیز، کره جنوبی اینگونه رفتار کرد؛ گذشته از بی تدبیری دولت در مواجهه با این کشور، آیا من و شما نمی توانیم در برابر رفتار کره جنوبی، مقابله به مثل کنیم.
نخریدن کالاهای ساخت کره جنوبی، یک حرکت بسیار مهم است حتی اگر خرید ما به اندازه یک خودکار و یا یک وسیله کوچک باشد.
از قدیم گفته اند «ائل گوجو، سئل گوجو» (قدرت مردم، مثل قدرت سیل است)، همین نخریدنهای ما، تأدیب این کشور خواهد بود.


 

آدرس کوتاه :


صد کلمه