معاونت فضای مجازی

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی


معاونت فضای مجازی مرکز زنجان - چهل سالگی انقلاب اسلامی - اولین ها - اولین هواپیمای جنگنده ایرانیآدرس کوتاه :