یادداشت ها

آن مرد با اتوبوس آمد؛ اما دیر آمد

آن مرد با اتوبوس آمد؛ اما دیر آمد


یک راه افزایش رفاه اجتماعی و کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است؛ اتوبوس های درون شهری زنجان، کند حرکت می کنند؛ تعداد اتوبوس ها نیز مناسب نیست و مدت زمان معطلی مسافران برای حرکت اتوبوس ها زیاد است؛ البته حرکت تند و مخاطره آمیز اتوبوس ها مد نظر نیست، بلکه رعایت ایمنی، همراه با یک سرعت مناسب، مطرح است همچنین افزایش تعداد اتوبوسها، کاهش مدت زمان معطلی برای سفر، ایجاد ایستگاههای مناسب برای مسافران و درج زمان بندی حرکت اتوبوسها، یک مطالبه عمومی است.
 

آدرس کوتاه :


صد کلمه