معاونت فضای مجازی

انیمیشن قیشقیراخ

انیمیشن قیشقیراخ


انیمیشن طنز قیشقیراخ کاری از معاونت فضای مجازی


دانلود


آدرس کوتاه :


تولیدات معاونت فضای مجازی مرکز زنجان

مدت ویدئو: 2 دقیقه
مدت ویدئو:2 دقیقه
مدت ویدئو:5 دقیقه
آیتم "وقت طلایی" برنامه خانواده
حرکات اصلاحی بدن
زنجانا سلام
گئجه لر
بخش آشپزی برنامه خانواده