معاونت فضای مجازی

انفجار کامیون TNT در زنجان و قطع ارتباطات مخابراتی


دانلود


آدرس کوتاه :