معاونت فضای مجازی

از سکوت تا تحریف ...

از سکوت تا تحریف ...


از سکوت تا تحریف ...


نحوه مواجهه رسانه های خارجی با یک رویداد عظیم را ببینید...


دانلود


آدرس کوتاه :