احکام روزه ماه رمضان و زنان باردار و شیرده

احکام روزه ماه رمضان و زنان باردار و شیرده-1چنانچه روزه برای  زن باردار و یا حمل او ضرر داشته باشد و یا احتمال عقلایی ضرر وجود داشته باشد که خوف ضرر برایش حاصل شود ، روزه گرفتن بر او واجب نیست.

-2
چنانچه روزه برای زن شیرده (مادر و دایه) ضرر داشته باشد و یا  موجب کمی شیر بشود که برای بچه ضرر داشته باشد، روزه بر او واجب نیست.

تذکر:

در مواردی که بچه به کمک شیر خشک معمولی و یا غذای کمکی می تواند رشد کند و برای او ضرر ندارد، برخی مراجع فرموده اند باید روزه بگیرد.

-3
زن بارداری که نمی داند روزه برای او و یا حملش ضرر دارد یا نه ؟ اگر خوف ضرر نداشته باشد باید روزه بگیرد .

نکته:

-1اگر با تجربه خودش و یا از گفته افراد کاردان و متعهد مانند گفته پزشک خوف ضرر برایش پیدا شود، کافی است.
-2
اینکه بعضی از بانوان می گویند اگر  خانم باردار ماه های اول است باید روزه بگیرد و لی اگر ماه های میانی به بعد است واجب نیست روزه بگیرد صحیح نیست زیرا اشخاص مختلفند و ملاک، خوف ضرر است.

قضا و کفاره روزه زنان باردار و شیرده

حضرت آیه الله العظمی خامنه ای مد ظله
سوال:
زنی در دو سال متوالی در ماه مبارک رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته است، ولی در حال حاضر توانایی روزه گرفتن را دارد، حکم او چیست؟ آیا کفّاره جمع بر او واجب است یا فقط قضای آن را باید به جا آورد؟ تأخیر او در قضای روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ :
اگر بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا، برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، فدیه دیگری هم بر او واجب است یعنی باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.
 

حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی مد ظله
سوال:

با توجه به سؤالهای مکرر مقلّدین معظّم له در خصوص قضا و کفارّه روزه برای بانوان در هنگام باردار ی و شیردهی، خواهشمندم نظر شریفتان را در مورد احتمالات ذیل که به صورت دسته بندی آماده شده است بیان فرمایید.

-2
چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای خودش ضرر داشته-باشد؟

ج1: قضا ساقط است و برای هر روز فقیری را اطعام می کند.

2-
چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟

ج2: بنابر احتیاط قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند.

-3
چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای خودش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟
-4چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد ولی انجام قضای آن تا سال بعد، برای خودش ضرر داشته باشد؟
-5چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و انجام قضای آن تا سال بعد نیز برای حمل و یا فرزندش ضرر داشته باشد؟

ج 3 الی 5: قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز فقیری را اطعام می کند.

-6
چنانچه روزه در ماه مبارک رمضان برای حمل و یا فرزندش ضرر دارد و قضای آن را تا سال بعد بدون عذر بجا نیاورد؟

ج6) قضای آن روز را بجا می آورد و برای هر روز دو فقیر را اطعام می کند. 

نویسنده : گروه احکام سایت مرابطون