اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۶

فرکانس پخش سیما

 

 

فرکانس پخش سیما

 

 

فركانس زميني

شبکه اول سیما کانال 7 باند VHF
شبکه استانی سیما کانال 5 باند VHF
شبکه دوم سیما کانال 28 باند UHF
شبکه خبر سیما کانال 34 باند UHF
شبکه سوم سیما کانال 22 باند UHF
شبکه آموزش سیما کانال 52 باند UHF
شبکه چهارم سیما کانال 9 باند VHF
شبکه قرآن سیما کانال 46 باند UHF

 

فرستنده ديجيتالي پخش زميني شهر زنجان

فرستنده اول(TS1)

كانال 30

فرستنده دوم(TS2)

كانال 40

 

فركانس ماهواره اي

(    Intelsat 902  (62 E

(BADR 5 (26 E
FR. 11025.
FR. 12264.
SR. 1600 SR. 27500
Vertical
Horizontal