جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 00:00
خبر 00:00
شب های ایران 00:30
آوا و نوا 02:00
یاشاییش 02:30
درس مثنوی و پارسایان 03:30
ایشخیلی یول 04:23
زلال جاری 04:50
کندیمیز 05:45
بازپخش گلگشت موسیقی 06:30
خبر سراسری 08:00
دوزدان 08:45
یک نکته از این معنی 09:30
یاشاییش 10:00
ایران 626 10:45
اخبار 11:00
مسابقه 024 11:15
شریعت یولی 11:55
زنجانیم 12:35
گلگشت موسیقی 13:00
مسابقه 024 13:30
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
پا به رکاب 15:00
کوک زندگی 15:30
صدای ورزش 16:15
ظفر گونلری 16:45
پخش و اذان 17:50
انقلابیمیز 18:15
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
دوزدان 20:00
سازیمین سوزی 20:45
خبر سراسری 21:00
به دنبال ققنوس 21:35
آی ایشقیندا 22:00
گلگشت موسیقی 23:00
نیمه پنهان ماه 23:30