جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 00:00
شب های ایران 00:30
آوا و نوا 02:00
یاشاییش 02:30
درس مثنوی و پارسایان 03:30
ایشخیلی یول 04:23
زلال جاری 04:50
ما میتوانیم 05:40
کندیمیز 05:45
بازپخش گلگشت موسیقی 06:30
خبر سراسری 08:00
دوزدان 08:45
کاشانه مهر 09:30
یاشاییش 10:00
گام دوم 10:45
اخبار 11:00
شریعت یولی 12:00
گلگشت موسیقی 13:00
مسابقه 024 13:30
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
پا به رکاب 15:00
صدای ورزش 16:15
آخشاملار 16:45
پخش و اذان 18:00
ما می توانیم 18:30
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
دوزدان 20:00
سازیمین سوزی 20:45
خبر سراسری 21:00
ناقیلاردان بیر ناقیل 21:35
گلگشت موسیقی 23:00