جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 00:00
قصه شب 02:00
سرگذشت ایران 03:30
بانگ نای 04:00
زلال جاری 04:50
ایشخیلی یول 05:30
دلنوازان 05:51
تکرار کندیمیز 06:15
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
قند پارسی 08:40
روی خط 09:00
خبراستان 11:00
قند و پند 11:35
نمازجمعه شهرستان 13:35
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
جوان زنجانی سلام 16:15
پخش و اذان 18:10
اخبار استان 19:00
دوزدان 20:00
خبر سراسری 21:00
صدای ایران 21:30
بیزیم ایوان 22:00
قند و عسل 23:00
آواونوا 23:30