جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 00:00
شب های ایران 00:30
آوا و نوا 02:00
یاشاییش 02:30
درس مثنوی و پارسایان 03:30
ایشخیلی یول 04:23
زلال جاری 04:50
کندیمیز 05:45
بازپخش گلگشت موسیقی 06:30
خبر سراسری 08:00
دوزدان 08:45
یکی از هزاران 09:30
یاشاییش 10:00
گام دوم 10:45
اخبار 11:00
مسابقه 024 11:15
شریعت یولی 11:40
صدای سلامت 12:30
گلگشت موسیقی 13:00
مدرسه عشق 13:30
خبر سراسری 14:00
اشارت (بیانات رهبر معظم انقلاب با اولویت مسائل روز) 14:45
آوا و نوا 15:00
ناردنه لر 15:30
خبر استان 16:00
صدای ورزش 16:15
جوان زنجانی سلام 16:30
آخشاملار 17:00
پخش و اذان 18:00
جرعه 18:20
ما می توانیم 18:30
یادمان نرود 18:50
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
دوزدان 20:00
مسابقه 024 20:45
خبر سراسری 21:00
قند و عسل 21:30
بازپخش یاشاییش 23:00
ناقیلاردان بیر ناقیل 23:40