جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 00:00
یاشاییش 02:30
درس مثنوی و پارسایان 03:30
دوزدان 04:10
ایشخیلی یول 04:23
زلال جاری 04:50
کندیمیز 05:45
بازپخش گلگشت موسیقی 06:30
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
ارتباط با استودیو سلامت 09:30
مجله نیمروزی 10:00
اخبار 11:00
سازین سوزی 11:15
آوا و نوا 11:30
شادیانه 12:00
دانشیخ 12:35
شریعت یولی 12:55
گلگشت موسیقی 13:35
خبر سراسری 14:00
تکرار آوا و نوا 15:00
شادیانه 15:30
مجله عصرگاهی 17:00
قند و عسل 18:30
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
پخش و اذان 19:50
دوزدان 20:00
ارتباط با استودیو سلامت 20:25
سازین سوزی 20:45
خبر سراسری 21:00
شادیانه 21:35
آی ایشیقیندا 22:00
گلگشت موسیقی 23:00
قند و عسل 23:30