جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
با ستاره ها 01:35
درس مثنوی 02:00
قول و غزل 02:50
نمایش هفته 03:00
هزار ترانه 03:30
کتاب شب 04:00
ایشقیلی یول 04:33
کندیمیز 06:00
دعای عهد 06:00
فرهنگ مردم در نوروز 07:00
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
بازپخش گلگشت موسیقی 08:45
دوزدان 09:00
سلام یاشاییش 10:00
اولکه میزه باهار گلیپ 10:00
مسابقه 024 11:00
بوی جوی مولیان 12:30
شریعت یولی 13:00
یک پیام یک ترانه 13:30
با ستاره ها 13:35
خبر سراسری 14:00
اشارت 14:30
گلگشت موسیقی 14:45
شما بپرسید 15:00
هزار ترانه 16:00
برنامه رادیویی قند و عسل 16:30
نوروز گولی 17:00
اخبار استان 19:00
طنز و منز 19:35
کندیمیز 20:30
دوزدان 21:00
بهارانه 22:00
اخبار استان 23:00
کلینیک خنده 23:30