جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
دوزدان 02:00
کندیمیز 03:30
حکمتی سوزلر 04:00
کندیمیز 06:00
هزار ترانه 06:30
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
صدای سلامت 08:45
قافله نور 09:00
شعر کوچه سی 09:30
یاشاییش 10:00
دانیشیق 11:00
مسابقه024 11:45
اخبار استان 12:00
یک پیام یک نوا 12:15
مشکات 12:30
شریعت یولی 13:00
من هم هستم 13:30
خبر سراسری 14:00
اشارت 14:45
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
دل نوا 16:30
مثبت انرژی 17:00
صدای ورزش 17:45
عشق قافله سی 18:00
سوگ ها و آواها 19:00
کندیمیز 19:30
اخبار استان 20:00
مشکات 20:15
رحمت قاپیسی 20:30
عشق سوداسی 21:00
چیراغ 22:00
حسین عاشقلری 22:45
اخبار استان 23:00
بحر در کوزه 23:30