جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
درس مثنوی 02:00
قول و غزل 02:50
نمایش هفته 03:00
هزار ترانه 03:30
کتاب شب 04:00
دلنوازان 04:30
دعای عهد و ترتیل 05:05
ایشقیلی یول 05:30
دعای عهد 06:00
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
بازپخش گلگشت موسیقی 08:45
دوزدان 09:00
سلام یاشاییش 10:00
اخبار 11:00
مسابقه 024 11:15
شریعت یولی 11:50
سلام کوچولو 13:30
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
اخبار استان 16:00
دوزدان 16:10
کوک زندگی 16:15
اسرار نماز 16:45
رحمت قاپیسی 17:05
آخشاملار سسی اورک لر نغمه سی 17:30
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
دوزدان 21:00
تانیش سسلر 21:50
چیراغ 22:00
نمایش 23:00
مسابقه 024 23:15
هزار ترانه 23:30