جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
قول و غزل 02:50
قصه شب 03:00
دلنوازان 03:30
ایشخیلی یول 03:56
اخبار استان 04:00
دعای عهد و ترتیل 04:26
درس مثنوی 05:00
هزار ترانه 05:30
کندیمیز 06:00
صدای ورزش 06:15
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
بازپخش گلگشت موسیقی 08:40
دوزدان 09:00
یاشاییش 10:00
اخبار 11:00
مسابقه 024 11:15
شیرین سوزلر 13:00
یک پیام یک ترانه 13:30
خبر سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
کوک زندگی 16:15
آخشاملار 16:45
رحمت قاپیسی 17:52
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:45
مسابقه 024 20:15
چیراغ 22:00
نمایش هفته 23:00
لشکر خوبان 23:30