جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 00:00
قصه شب 02:00
سرگذشت ایران 03:30
بانگ نای 04:00
زلال جاری 04:50
ایشخیلی یول 05:00
دلنوازان 05:51
تکرار کندیمیز 06:15
سلام زنجان 07:00
خبر سراسری 08:00
قند پارسی 08:40
کاشانه مهر 09:00
دوزدان 09:30
خبراستان 11:00
شریعت یولی 11:30
گلگشت موسیقی 13:00
قول و غزل 13:50
خبر سراسری 14:00
نیمکت 15:00
خبر استان 16:00
پخش و اذان 17:10
آخشاملار 17:45
اخبار استان 19:00
کندیمیز 19:15
دوزدان 20:00
گلگشت موسیقی 20:30
خبر سراسری 21:00
شب فیروزه ای 21:30
سخنرانی 23:00
آواونوا 23:30