جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
نشانه ایستگاهی وهزار ترانه 02:00
دوزدان 02:30
کتاب شب 03:30
آوا و نوا 04:00
نشانه ایستگاهی و حکمتلی سوزلر 04:30
قول و غزل 05:00
ترتیل و ایشقیلی یول 05:15
دعای عهد 06:00
کندیمیز 06:30
خبر سراسری 08:00
صدای سلامت 08:45
دوزدان 09:00
مسابقه هوش باش 11:15
ایران626 11:30
اخبار استان 12:00
شریعت یولی 12:15
یک پیام یک ترانه 13:00
شاپرک 13:30
خبر سراسری 14:00
مدرسه عشق 15:30
صدای ورزش 16:45
اخبار استان 17:00
رحمت قاپیسی 17:30
ققنوس 19:15
ائلیمیز 19:30
طنز و منز 19:35
اخبار استان 20:00
هزار ترانه 20:30
دوزدان 21:00
چیراغ 22:00
اخبار استان 23:00
یاشاییش 23:30