جدول پخش پخش هفتگی رادیو

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شبهای ایران 00:30
درس مثنوی 02:00
قول و غزل 02:50
نمایش هفته 03:00
هزار ترانه 03:30
ما میتوانیم 03:43
مستند خارجی حیات آبی 03:47
کتاب شب 04:00
ایشقیلی یول 04:33
بازگشت و پارسایان 05:18
کندیمیز 06:00
دعای عهد 06:00
فرهنگ مردم در نوروز 07:00
دعای ندبه 07:15
خبر سراسری 08:00
بازپخش گلگشت موسیقی 08:45
لبخند ایرانی 09:00
اولکه میزه باهار گلیپ 10:00
مسابقه 024 11:00
خبر سراسری 12:00
بوی جوی مولیان 12:30
شریعت یولی 13:00
خبر سراسری 14:00
اشارت 14:30
گلگشت موسیقی 14:45
مستند ائل سسی 15:00
بافرزانگان 15:30
هزار ترانه 16:00
برنامه رادیویی قند و عسل 16:30
اوی ایشقی 16:45
نوروز گولی 17:00
رادیو من 17:45
شاخه نبات 18:30
اخبار استان 19:00
کندیمیز 20:30
زنجانیم 20:40
دوزدان 21:00
بهارانه 22:00
اخبار استان 23:00
کلینیک خنده 23:30